Để diễn tả sự tin tưởng ai đó trong tiếng Anh

STUDENT AREA