Chọn chủ đề

Bạn hoàn toàn chủ động lựa chọn, yêu cầu chủ đề phù hợp với bản thân trước mỗi lựa chọn “book” buổi học và chủ đề liên tục cập nhật mới qua mỗi buổi học.

Tính năng chính:
  • Chọn chủ đề đa dạng, thực tế.
  • Luôn cập nhật mới, liên tục.