Phân biệt sự khác nhau giữa Until và By – Trung tâm Anh ngữ Yaffle English Academy
Những cụm từ đồng nghĩa “a little”
30/01/2019
Đại từ nhân xưng “it”
06/06/2019

Những lỗi phổ biến nhất của người học tiếng Anh thường liên quan đến sử dụng giới từ. Điều này là do thực tế người học thường có xu hướng dịch các từ hay cụm từ theo ngôn ngữ của họ. Khi nói đến giới từ trong tiếng Anh, có một số trường hợp ngoại lệ và cách sử dụng không tương ứng với việc sử dụng ngữ nghĩa của nó trong ngôn ngữ của người học. Để khắc phục tình trạng mắc lỗi về giới từ, hãy hiểu cách sử dụng giới từ trong ngữ cảnh của câu.

By và Until đều thể hiện một khái niệm về thời gian. Dưới đây là những khác biệt giữa By và Until.

Until

Until được sử dụng để chỉ một hành động kéo dài cho đến một thời điểm nhất định. Với giới từ này, trọng tâm được nhất mạnh là hành động và thời gian kéo dài của nó cho đến một thời điểm nhất định.

 

 • We lived in that flat until last December.
 • Let’s wait until it stops raining.
 • I worked until 8 pm.

 

Until cũng được sử dụng trong các câu phủ định.

 

 • Details will not be available until the end of February.
 • You are not going out until you have finished your homework.

 

By

Mặt khác, by nhấn mạnh vào thời điểm hành động kết thúc thay vì thời lượng của nó. Nó không thể hiện bất kỳ khái niệm về thời gian kéo dài của hành động hoặc sự kiện.

 

 • I need to return my book to the library by the end of June.
 • Please be home by 7 pm.

 

By cũng được sử dụng trong câu nghi vấn.

 

 • Will you be able to complete the work by the end of this semester?

 

Until Vs By

So sánh 2 cách sử dụng trong câu:

Câu này chỉ ra rằng tôi có thể hoàn thành công việc trước 7 giờ tối.

 

 • I can do the work by 7 pm.

 

Tôi có thể làm việc đến 7 giờ tối, nhưng sau thời gian đó thì không.

 

 • I can work until 7 pm.

 

Trong câu này, tôi muốn nói rằng tôi không thể hoàn thành công việc trước 7 giờ tối.

 

 • I can’t do the work by 7 pm.

 

Trong câu này chỉ ra rằng tôi không thể làm bất kỳ công việc nào trước 7 giờ tối.

 

 • I can’t work until 7 pm.

 

 

(028) 6688 6333