fbpx
Thì hiện tại đơn trong Tiếng Anh
20/03/2017
Sự khác nhau giữa “good” và “well”
03/04/2017

Xin chào, mọi người hôm nay thế nào?

Chúng ta đã biết động từ đặc biệt “can” được sử dụng như thế nào trong thì hiện tại và thể phủ định “cannot” hoặc “can’t”. Vậy hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu cách dùng “can” trong thì quá khứ.

Cách dùng “can” trong thì quá khứ như thế nào?

Tương tự với thì hiện tại đơn, ta dùng “can” làm liên từ cho tất cả các chủ từ thì trong thì quá khứ đơn “could” cũng có thể dùng làm liên từ cho tất cả các chủ từ mà không có ngoại lệ. Đối với thể phủ định trong thì quá khứ, chúng ta sẽ dùng “could not” hoặc cấu trúc giản lược hơn “couldn’t”.
​​
Ví dụ:

I could ski ten years ago.
I couldn’t sleep last night.

Đặt câu hỏi với “could”

Khi chúng ta đặt câu hỏi ở thì hiện tại với “can” bằng cách đảo ngược động từ và chủ từ thì với “could” chúng ta cũng có thể làm tương tự.

Ví dụ:

Could you understand her?
Could he get the TV to work?

Hơn nữa, chúng ta cũng trả lời câu hỏi khi dùng “could” tương tự đôi với câu hỏi “can”.

Ví dụ:

Could you understand what he said?

Yes, I could

Could she understand the question?

Yes, she could.

Could he pay the bill?

Yes, he could

Could they solve the problem?

Yes they could.

Thể phủ định với “couldn’t”

Giống với thì hiện tại đơn khi dùng “can’t” để diễn tả thể phủ định (không thể, không có khả năng) thì ta sẽ dùng “couldn’t” trong quá khứ.

Ví dụ:

We couldn’t park in front of the entrance.

He couldn’t enter the country. He didn’t have a visa.

We couldn’t take the children to see the film. It was for adults only.

They couldn’t take photos in the museum. It was forbidden.

Hãy bắt đầu luyện tập ngay bây giờ …

Nếu bạn đã từng không biết cách diễn tả rằng bạn không thể làm trước khi đọc bài viết này, thì ngay bây giờ chính là cơ hội để bạn luyện tập cho đến khi bạn gặp vấn đề và cần dử dụng đến điểm ngữ pháp này. Bạn còn chờ gì nữa? Hãy luyện tập ngay nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tiếng Việt
Dịch bệnh! Ngại tới trung tâm, không có thời gian. Học Online thôi !
XEM KHOÁ ONLINE
close-image